HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẤT RỪNG VÀ CHÁY RỪNG
TỈNH GIA LAI - 2019

Phần mềm “Phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực” là sản phẩm của đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018, mã số KH-GL:04-18, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai quản lý và Viện Sinh thái rừng và Môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 15 tháng, từ tháng 12/2018 đến 03/2020 và được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá đạt yêu cầu.

Phần mềm “Phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực” gồm 2 hợp phần chính:

  • Hợp phần phát hiện mất rừng: Ảnh vệ tinh Landsat-8, Sentinel-2 và Sentinel-1 được sử dụng để giám sát rừng cho tỉnh Gia Lai theo các cấp đơn vị hành chính. Phần mềm cho phép phát hiện các vị trí mất rừng và trích xuất thông tin đến từng lô rừng theo bản đồ diễn biến rừng hằng năm. Dữ liệu có thể được tải về hoặc chia sẻ cho các đơn vị, cá nhân thông qua hòm thư điện tử gồm ảnh vệ tinh tổ hợp màu (dạng GeoTIFF) đầu kỳ, cuối kỳ, danh sách lô rừng có biến động (dạng CSV), bản đồ các lô rừng có biến động (dạng geojson).
  • Hợp phần phát hiện cháy rừng: Hợp phần này gồm các tính năng: (1) phát hiện các điểm cháy từ ảnh vệ tinh MODIS theo thời gian gần thực, đã được lọc bỏ nhiễu và hiển thị trên màn hình với hệ tọa độ VN-2000, khi đám cháy được phát hiện hệ thống sẽ tự động gửi thông tin cảnh báo đến địa chỉ Email hoặc số điện thoại di động được đăng ký trong hệ thống; (2) Tự động xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng dựa vào điều kiện thời tiết tại các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh và từ hệ thống vệ tinh quốc tế bằng phương pháp Nesterov và được điều chỉnh bởi Phạm Ngọc Hưng (1997), cấp nguy cơ cháy được điều chỉnh theo trạng thái rừng, cấp cảnh báo nguy cơ cháy cũng được tự động gửi đến địa chỉ Email đã đăng ký trong hệ thống.

Ngoài ra, phần mềm còn có phân hệ quản trị hệ thống dành cho quản trị viên trong việc quản lý người dùng, quản lý địa chỉ email và số điện thoại người của người dùng.

Một ứng dụng Mobile cũng được phát triển để người dùng có thể tương tác với hệ thống trên máy chủ và xem thông tin cảnh báo cháy rừng, các điểm cháy và hô trợ kiểm tra hiện trường.

NHÓM TÁC GIẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TT

Họ và tên

Chức danh thực hiện đề tài

 Tổ chức công tác

1.                   

ThS. Nguyễn Văn Thị

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

2.                   

TS. Lê Sỹ Doanh

Thư ký khoa học

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

3.                   

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Thành viên thực hiện chính

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

4.                   

ThS. Trần Xuân Hòa

Thành viên thực hiện chính

Đại học lâm nghiệp

5.                   

ThS. Phạm Văn Duẩn

Thành viên thực hiện chính

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

6.                   

ThS.  Nguyễn Quang Huy

Thành viên thực hiện chính

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

7.                   

PGS. TS. Trần Quang Bảo

Thành viên tham gia

Trường Đại học Lâm nghiệp

8.                   

ThS. Nguyễn Văn Tùng

Thành viên tham gia

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

9.                   

TS. Nguyễn Thanh Hoàn

Thành viên tham gia

Viện địa lý -  Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

10.               

TS.  Nguyễn Quốc Phương

Thành viên tham gia

Trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên