LỰA CHỌN LỚP THÔNG TIN CẢNH BÁO:

THÔNG TIN TRẠNG THÁI RỪNG

Thuộc tính Thông tin
Xã - Huyện {{XA|| "_"}} - {{HUYEN|| "_"}}
Tiểu khu/Khoảnh/Lô {{tieukhukhoanhlo|| "_"}}
Chủ rừng {{churung|| "_"}}
Trạng thái rừng {{tentt|| "_"}}
Loài cây/Cấp tuổi/Năm trồng {{loaicaycaptuoinamtrong|| "_"}}
Diện tích {{dientich|| "_"}}
Trữ lượng {{truluong|| "_"}}
Số cây tre/nứa {{trenua|| "_"}}
Ba loại rừng {{loairung|| "_"}}
Lập địa {{lapdiainfo|| "_"}}
Độ ẩm {{doam|| "_"}}
Nhiệt độ {{nhietdo|| "_"}}
Lượng mưa {{luongmua|| "_"}}
Số ngày không mưa {{daynotrain|| "_"}}
Mục đích sử dụng {{mdsdten|| "_"}}
Biện pháp phòng cháy

LỊCH SỬ ĐIỂM CHÁY
TT Thông tin
Tọa độ: X: {{ diemChay.geometry.coordinates[0] || "_"}} - Y: {{ diemChay.geometry.coordinates[1] || "_" }}
Tọa độ vn2000: X: {{ diemChay.vn2000[0] || "_"}} - Y: {{ diemChay.vn2000[1] || "_" }}
Ngày giờ phát hiện: {{diemChay.properties.ACQ_DATE|| "_"}}
Độ tin cậy: Trung bình Cao Thấp {{diemChay.properties.CONFIDENCE}} %
Loại vệ tinh: Sumi-NPP Terra Aqua
Lô - Khoảng - Tiểu khu: {{diemChay.properties.LO|| "_"}} - {{diemChay.properties.KHOANH|| "_"}} - {{diemChay.properties.TIEUKHU|| "_"}}
Xã - Huyện:
{{diemChay.properties.XA|| "_"}} - {{diemChay.properties.HUYEN|| "_"}}
Chủ Rừng: {{diemChay.properties.CHURUNG|| "_"}}
Trạng thái Rừng: {{diemChay.tenTT|| "_"}}
Loại Rừng: {{diemChay.Loairung|| "_"}}
Độ cao: {{diemChay.properties.docao|| "_"}}
Độ dốc: {{diemChay.properties.dodoc|| "_"}}
Hướng dốc: {{diemChay.properties.hgdoc|| "_"}}
Tình trạng xác minh:
Đã xác minh là cháy rừng Đã xác minh có cháy nhưng không phải rừng Đã xác minh không phải đám cháy Chưa xác minh

THÔNG TIN ĐIỂM CHÁY

Hiện tại không có thông tin điểm cháy nào hiển thị

TT Thông tin

BẢN ĐỒ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG