DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG RỪNG TỈNH GIA LAI CÁC HUYỆN NĂM 2018

TT HUYỆN Đường dẫn dữ liệu
1 Thành phố Pleiku Tải xuống
2 Thị xã An Khê Tải xuống
3 Thị xã Ayun Pa Tải xuống
4 Huyện KBang Tải xuống
5 Huyện Đăk Đoa Tải xuống
6 Huyện Chư Păh Tải xuống
7 Huyện Ia Grai Tải xuống
8 Huyện Mang Yang Tải xuống
9 Huyện Kông Chro Tải xuống
10 Huyện Đức Cơ Tải xuống
11 Huyện Chư Prông Tải xuống
12 Huyện Chư Sê Tải xuống
13 Huyện Đăk Pơ Tải xuống
14 Huyện Ia Pa Tải xuống
15 Huyện Krông Pa Tải xuống
16 Huyện Phú Thiện Tải xuống
17 Huyện Chư Pưh Tải xuống