HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẤT RỪNG VÀ CHÁY RỪNG
TỈNH GIA LAI - 2019

Để xác đinh biến động hiện trạng rừng và cảnh báo cháy sớm, hệ thống giám sát cháy rừng và biến động rừng tỉnh Gia Lai sử dụng ảnh viễn thám để phân tích. Ảnh vệ tinh được cung cấp miễn phí từ nhiều nguồn. Việc áp dụng các thuật toán, phương pháp xử lý ảnh viễn thám được coi là phần lõi của hệ thống giám sát cháy rừng và biến động rừng tỉnh Gia Lai. Từ nguồn dữ liệu ảnh được chuẩn hóa, với những thông tin số liệu có sẵn được thu thập từ vệ tinh, thông qua các thông tin thuộc tính của các band ảnh, các loại ảnh khác nhau.

Với 2 chức năng khác nhau gốm cảnh báo, xác định cháy rừng và xác định biến động rừng, hệ thống sử dụng nhiều loại ảnh để có thể đáp ứng được mục tiêu của từng chức năng. Hệ thống còn cung cấp một số chức năng khác như hiển thị bản đồ với nguồn ảnh đa dạng và truyền tin mất rừng, cháy rừng. Với từng chức năng, thuật toán và phương pháp phân tích dữ liệu là khác nhau, mỗi chức năng đều được tính toán dựa trên công thức, mô hình đã được nghiên cứu và thử nghiệm tại một số nghiên cứu trước.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

1. Tính năng xác định, cảnh báo cháy rừng.
2. Tính năng xác định biến động rừng.
3. Tính năng thống kê báo cáo hiện trạng rừng.
4. Tính năng gửi dữ liệu về hệ thống.
5. Tính năng tải dữ liệu hiện trạng rừng.
6. Tính năng tải ứng dụng mobile
7. Tính năng đăng ký nhận cảnh báo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG